Liên Hệ

Câu hỏi chung

Huấn luyện viên sức khỏe đồng đẳng

Các Huấn luyện viên Y tế Đồng đẳng của IPPF là những bệnh nhân pemphigus và pemphigoid, những người giúp đỡ hơn 1,000 bệnh nhân và người chăm sóc mỗi năm. Đi nhấn vào đây. để kết nối với Huấn luyện viên sức khỏe ngang hàng.

Điện thoại

(855) 4PEMPHIGUS
(855-473-6744)
(916) 922-1298

email

1331 Garden Highway, Ste 100
Sacramento, CA 95833
Hoa Kỳ

Nếu bạn đang gặp trường hợp khẩn cấp về y tế, hãy gọi đường dây cấp cứu tại địa phương của bạn (911 ở Hoa Kỳ).