Tag Archives: isotype

Cơ sở phân tử của sự không đồng nhất của bệnh trong các điều kiện tự miễn dịch như Pemphigus vulgaris được hiểu rất rõ. Mặc dù desmoglein 3 (Dsg3) đã được thiết lập tốt như là một đích chủ yếu của các kháng thể immunoglobulin (Ig) trong PV, nhưng vẫn còn một số câu hỏi về việc phân bố tổng thể các phân nhóm Ig chống Dsg3 trong các tập hợp bệnh nhân và những tranh cãi đáng kể liên quan đến việc chuyển đổi kiểu isotype có thể là quan sát thấy giữa các giai đoạn của hoạt động bệnh. Để phân tích một cách có hệ thống các câu hỏi nổi bật liên quan đến đặc hiệu của kiểu mẫu Ig trong PV, chúng tôi đã phân tích các mức độ IgA, IgM, IgG1, 2, 3 và 4 bằng ELISA trong các mẫu huyết thanh 3 thu được từ các bệnh nhân 202 với các biểu hiện lâm sàng khác biệt dựa trên một bộ (HLA-type, gender, age of onset), và các mẫu huyết thanh 92 từ các kiểm soát đối chứng HLA và -unmatched. Các phát hiện của chúng tôi cung cấp hỗ trợ cho các nghiên cứu trước đây xác định IgG47 và IgG4 như là các kháng thể ưu thế trong PV với mức độ cao hơn đáng kể ở những bệnh nhân có hoạt động tích cực hơn so với bệnh nhân chuyển tiền. Chúng ta không thấy có bằng chứng cho sự chuyển đổi kiểu gen giữa các giai đoạn của sự hoạt động của bệnh và sự thuyên giảm, và cả phân nhóm IgG1 và IgG4 vẫn còn tăng ở những bệnh nhân chuyển tiền so với các nhóm chứng. Tuy nhiên, chúng tôi thấy IgG1 là phân typ duy nhất phân biệt các phân nhóm bệnh nhân PV dựa trên các hình thái bệnh khác nhau, thời gian bệnh và các kiểu HLA. Các dữ liệu này cung cấp thêm thông tin chi tiết về cơ chế miễn dịch chịu trách nhiệm cho biểu hiện kiểu hình của bệnh và góp phần vào nỗ lực rộng lớn hơn để thiết lập hồ sơ thống kê miễn dịch hoàn chỉnh cho sự không đồng nhất của bệnh để tạo điều kiện can thiệp trị liệu ngày càng cụ thể và cá nhân.

Toàn bộ bài báo có tại: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22779708