Tag Archives: chuỗi sự việc

Bài viết này xem xét việc sử dụng MMF để điều trị một số tình trạng bullous, và đánh giá các bằng chứng thu thập từ các thử nghiệm lâm sàng và hàng loạt trường hợp. Theo nhiều trường hợp, MMF có thể có giá trị trong điều trị bệnh chịu lửa. Một số thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên được tiến hành cho đến ngày bệnh nhân bị pemphigus và pemphigoid có dấu hiệu báo cáo có hiệu quả tương tự với MMF đối với các thuốc ức chế miễn dịch khác. (Nguồn: Phòng miễn dịch và dị ứng ở Bắc Mỹ)

từ MedWorm: Pemphigus http://www.medworm.com/index.php? rid = 6018247 & cid = c_297_3_f &fid = 33229 & url = http% 3A% 2F%2Fwww.immunology.theclinics.com% 2Farticle%2FPIIS0889856112000252%2Fabstract% 3Frss% 3Dyes