Tag Archives: acetylcholine

Một số nghiên cứu đã cố gắng xác định mối quan hệ giữa các kháng thể tự động chống lại thụ thể acetylcholine và sự phát triển của pemphigus vulgaris. Trong nghiên cứu này, chúng tôi quan sát thấy mức kháng thể chống lại thụ thể acetylcholine tăng nhẹ ở pemphigus vulgaris (PV), và tương quan đáng kể với mức độ nghiêm trọng của bệnh trên chẩn đoán ban đầu và trong thời gian theo dõi. Tuy nhiên, không rõ là những kháng thể này chỉ là epiphenomenon hay là một tiềm năng gây ra quá trình gây bệnh đã biết trong PV.

nguồn: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22630584?dopt=Abstract