IPPF duy trì một bản đồ các chuyên gia y tế và nha khoa miễn phí và không ưu tiên cho bất kỳ bác sĩ nào được liệt kê ở đây. Mục đích của bản đồ này là cung cấp cho bệnh nhân thông tin liên lạc cho các chuyên gia y tế và / hoặc nha khoa quen thuộc với P / P.

Bản đồ này không được bao gồm bởi bất kỳ phương tiện nào. Nó đã được phát triển khi tiếp xúc với các bác sĩ điều trị P / P, các khuyến nghị từ bệnh nhân và giới thiệu từ các bác sĩ khác. Nếu bạn biết một bác sĩ điều trị pemphigus hoặc pemphigoid và bị thiếu trong bản đồ của chúng tôi, hãy dành chút thời gian để gửi cho chúng tôi thông tin của họ.

Vui lòng liên hệ với văn phòng bác sĩ riêng để xác định xem họ có đang dùng bệnh nhân mới hay không, cũng như nhà cung cấp bảo hiểm nào được chấp nhận. IPPF không duy trì thông tin cụ thể này.