Thể loại -: Thông cáo báo chí của IPPF

Tham gia các bệnh nhân bệnh hiếm gặp, người chăm sóc và những người ủng hộ chăm sóc sức khoẻ khác tại California vào tháng 3, 2, 2015 để nâng cao nhận thức quan trọng về các bệnh hiếm gặp trong Ngày Rare Disease Day.

Tham gia các bệnh nhân bệnh hiếm gặp, người chăm sóc và những người ủng hộ chăm sóc sức khoẻ khác tại California vào tháng 3, 2, 2015 để nâng cao nhận thức quan trọng về các bệnh hiếm gặp trong Ngày Rare Disease Day.

Công chúng được mời trình bày sự hỗ trợ của họ tại Tòa nhà Quốc hội Bang California vào tháng 2, 27, 2104 cho hàng triệu người bị ảnh hưởng bởi các căn bệnh hiếm gặp trên khắp thế giới, qua quận hạt và trên đường phố.

Công chúng được mời trình bày sự hỗ trợ của họ tại Tòa nhà Quốc hội Bang California vào tháng 2, 27, 2104 cho hàng triệu người bị ảnh hưởng bởi các căn bệnh hiếm gặp trên khắp thế giới, qua quận hạt và trên đường phố.

Công chúng được mời trình bày sự hỗ trợ của họ tại Tòa nhà Quốc hội Bang California vào tháng 2, 27, 2104 cho hàng triệu người bị ảnh hưởng bởi các căn bệnh hiếm gặp trên khắp thế giới, qua quận hạt và trên đường phố.