Marc Yale, Biên tập viên trong Chief / Foundation & Advocacy Section Editor

Kate Frantz, Quản lý biên tập viên

Patrick Dunn, Nhà thiết kế chính / Trình chỉnh sửa mục nhận thức

Becky Strong, Phần hỗ trợ & Giáo dục

Victoria Werth, Nhà biên soạn Khoa học

Lisa Blumberg, Sao chép / Chỉnh sửa Nội dung

Melissa Goodall, Sao chép / Chỉnh sửa Nội dung

Debra Rothbard, Sao chép / Chỉnh sửa Nội dung

Fred Wish, Sao chép / Chỉnh sửa Nội dung